GÖZ TÜMÖRLERİ

ÇOCUKLARDA :

Kapiller Hemanjiom :
Sık görülen benign tümördür. İlk 1 yaş içinde ilerleme eğilimindedir, sonraki 4-5 yıl içinde spontan regresyon gösterir. Pupil alanını örtüp ambliyopiye neden olma riski oluşturmadıkça beklenmelidir. Lezyon içine steroid enjeksiyonu, radyoterapi, cerrahi eksizyon tedavi seçenekleridir.

Lenfanjioma : Orbita ile birlikte kapaklar, konjonktivada gelişebilir. İnfiltratif olarak büyüyüp lezyon içine ani kanamalarla(çikolota kisti) seyreder. Görülme sıklığı fazla değildir.

Rabdomyosarkom :
5-7 yaş arasındaki çocukların sık rastlanan mezenşimal kökenli primer malign tümörüdür. Ani başlayıp hızlı ilerleyen proptozise neden olur. Kesin tanı biopsi ile konur. Radyoterapi, kemoterapi, cerrahi eksizyon, eksenterasyon tedavi yöntemleridir.

Optik sinir gliomu :
Nadir görülür, sıklıkla nörofibromatozis ile birliktedir. Yavaş ilerleyen ağrısız proptozise, daha geç dönemde görme kaybı, optik atrofiye yol açar. İntrakranial tutulum ile birlikte olursa mortalite ile sonlanabilir. Genelde kendi kendini sınırlar, fazla büyümez.

Dermoid kist :
Sık rastlanan benign kistik oluşumdur. Epidermal, dermal elementler, kıl follikülleri, yağ bezleri, keratin ile dolu kistik boşluklar içerir. Rekürrens göstermemesi için kapsülü ile birlikte parçalanmadan alınmalıdır.

YETİŞKİNLERDE :

Kavernoz hemanjiom, lenfanjiom :
Sık görülen benign, primer tümördür. Yavaş ilerleyen proptozise neden olur. Çevresi genellikle kapsüllüdür. Cerrahi eksizyon sonuçları başarılıdır.

Lenfoproliferatif lezyonlar :
Benign yada malign olabilir. Benign olan reaktif lenfoid hiperplazi idiopatiktir. Yavaş ilerleyen ağrısız kitle orbita ön kısmında yerleşmiş ise sınırları belirgin olmayan yumuşak kitle şeklinde palpe edilir. Her iki tip lezyonun histopatolojisi mikroskopik farklılık göstemez. Yüzey marker’larının immünolojik ayırımı ile lezyonun benign yada malign olduğu anlaşılabilir. Monoklonal lenfositlerin % 60’ı maligndir, sistemik hastalıklarla birliktedir. Poliklonal lenfositler benign lezyonu gösterir. Fakat polyklonal lenfositlerin bir kısmında malignite gelişebileceğinden premalign lezyonlar olarak kabul edilip hematolojik değişiklikler açısından izlenmelidir.

Lakrimal gland tümörleri :
Kese tümörlerinin hemen hemen yarısı lenfoid proliferasyonlardır. Epitelial kökenli tümörler benign ve malign mixt tümör, adenoid kistik karsinom, adenokarsinom olabilir.

Sekonder, metastatik tümörler :
Göz kapaklarının özellikle sebase gland orijinli tümörleri, koroidal melanom, paranazal sinus mukoseli ve tümörleri orbitaya uzanabilir. Cilt melanomu, meme,akciğer tümörleri hematojen yayılım ile orbitaya ulaşabilr.

Nöral tümörler :
Menenjiom, schwannom, gliom olabilir. Menenjiom optik sinirin araknoid zarından köken alır. Erken devrede görmeyi bozar.